Japoneses e suas Profissões

Takamassa Nomuro : Pedreiro

Kotuka Oku Dokara : Proctologista

Katano Okako : Gari
Kawara Norio : Pescador

Tanaka Traka : Cobrador de ônibus

Fujiko Oro : Trombadinha

Kurano Okoko : Psiquiatra

Kijuro Burabo : Banqueiro

Armando Oboro : Confeiteiro

Takafuro Nokoko : Neurocirurgião

Kutuka Aguya : Acumputurista

Dibuya Omiyo : Roceiro

Hideo Orrabo : Homossexual

Kaguya Nopano : Costureiro

Kanota Nakama : Prostituta

Fumiko Karo : Traficante

Okimataro Atiro : Líder politico assassinado

Tamisho Paburo : Desempregado

Takanota Nakasaka : Político

Tiragato Dakasaka : Mágico

Shutakoko Nakara : Louco

Kuragato Nakasa : Veterinário

Massaro Miamoto : Motociclista

Mishutaro Nossaku : Lutador de Judô

Doe Eukuro : Médico

Sokaga Nakama : Velho

Edeo Nomato : Gay

Sokome kudemasho : Travesti

Komeru Miamada : Corno

Tebato Nakara : Valente

Fugiro Nakombi : Assaltante

Sumiu Kotutu : Ladrão

aoksaoksoaksoaks
Se você não entendeu, leia novamente em voz alta ;D

Nenhum comentário: